RODO

Szanowni Państwo,

    Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
Mając na uwadze obowiązujące przepisy, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższą informacją Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zdradzińska informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zdradzińska,  ul. Piłsudskiego 24, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 8921437279,
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zdradzińska, ul. Piłsudskiego 24, 87-400 Golub-Dobrzyń lub e-mailowo: kancelaria@zdradzinska-kancelaria.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Zdradzińska;
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy na obsługę prawną, zlecenia dotyczącego pomocy prawnej, zastępstwa procesowego przed sądem lub reprezentacji przed innymi podmiotami, w celu wykonania usługi bądź dochodzenia roszczeń. Zgodnie z obowiązującym prawem  Państwa dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom w celu należytego wykonywania zleconych czynności;
 6. Podanie przez Państwa informacji dotyczących danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/realizacji zlecenia/ wykonywania zastępstwa;
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy i realizacji zobowiązań oraz wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń (do czasu przedawnienia);
 9. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy kancelaria@zdradzinska-kancelaria.pl lub pisemnie na adres Kancelarii.