Wynagrodzenie

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy.

Mając świadomość, iż wysokość wynagrodzenia stanowi istotną kwestię dla moich Klientów, dbam o przejrzystość ustaleń w tym zakresie i proponuję różne sposoby rozliczeń, stosownie do możliwości i potrzeb Klienta.

Możliwe warianty wynagrodzenia to:

I. WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE:
Kwota wynagrodzenia określona z góry stałą stawką za całość świadczonych usług przez Kancelarię. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz najczęściej wysokości dochodzonego roszczenia.
Ta forma wynagrodzenia skierowana jest także do Klientów biznesowych. W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient otrzymuje nieograniczoną czasem, stałą kompleksową pomoc prawną.

II. WYNAGRODZENIE GODZINOWE:
Kwota wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie. Po wykonaniu umówionej usługi Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz.

III. WYNAGRODZENIE ZA ZASTĘPSTWO PROCESOWE:
Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz o stawki ustalone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października  2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych s

 
IV. WYNAGRODZENIE ZA WYNIK:
Wspólne ustalenia mogą przewidywać, że wynagrodzenie Kancelarii stanowić będzie kombinację dwóch lub trzech wymienionych powyżej sposobów wynagradzania. Przykładowo w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej. W przypadku gdy wynagrodzenie za wynik stosowane jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, wówczas wynagrodzenie ryczałtowe jest odpowiednio niższe.

 
Wychodząc naprzód Państwa potrzebom wskazuję, że istnieje  możliwość rozłożenia płatności na raty.