Zakres usług

Radca Prawny Katarzyna Zdradzińska prowadzi sprawy z  zakresu:

I.    PRAWA CYWILNEGO, a w szczególności w:
1. sprawach z zakresu własności i praw rzeczowych :

 • zasiedzenie,
 • ochrona  własności i posiadania,
 • zniesienie współwłasności,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • prowadzenie spraw wieczystoksięgowych;
 • sprawy dotyczące granic nieruchomości;
 • ustanowienie służebności  osobistych i gruntowych  oraz służebności przesyłu;
 • opracowanie oraz opiniowanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości;

2. sprawach rodzinnych:

 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy o podział majątku;
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa;
 • eksmisja małżonka;
 • sprawy o alimenty;
 • sprawy o zabezpieczenie potrzeb rodziny;
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi, wnukami;
 • sprawy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenia, pozbawienia, zawieszenia i jej przywrócenia;
 • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • sprawy dotyczące rozstrzygnięcia istotnych spraw dziecka, w tym zgoda na wyjazd dziecka za granicę i zgoda na wydanie paszportu;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy o przysposobienie;
 • opieka i kuratela;

3. sprawach spadkowych:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • stwierdzenie nieważności testamentu;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • sądowy lub umowny dział spadku;
 • roszczenia z tytułu zachowku;
 • niegodność dziedziczenia;
 • wykonanie zapisu lub polecenia;
 • zabezpieczenie spadku;
 • wyjawienie przedmiotów wchodzących w skład spadku;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe.

4. sprawach odszkodowawczych:

 • sprawy o odszkodowanie za szkody na osobie doznane wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • sprawy o odszkodowanie za szkody na mieniu doznane wskutek pożarów, włamań, zniszczeń mienia, wypadków komunikacyjnych;
 • sprawy o zadośćuczynienie;
 • sprawy o odszkodowanie;
 • sprawy o rentę;
 • roszczenia z tytułu szkód doznanych w zakładzie pracy,
 • roszczenia odszkodowawcze powstałe w wyniku błędów medycznych,
 • zadośćuczynienie z powodu niesłusznego pozbawienia wolności.

5. szeroko rozumianej pomocy w windykowaniu wszelkich należności,
6. negocjacjach  handlowych,
7. reprezentacji w toku postępowania ugodowego,
8. reprezentacji w toku postępowania egzekucyjnego.

    II. PRAWA KARNEGO, w szczególności:

 1. obrona osób fizycznych w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym;
 2. reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym i wykroczeniowym;
 3. reprezentacja oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym;
 4. odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie,
 5. w postępowaniu wykonawczym:
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
  • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności;
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności;
  • rozłożenie kary grzywny na raty;
  • zatarcie skazania;
 6. wyrok łączny;
 7.  dozór elektroniczny.

III. PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,  w szczególności:

 1. reprezentacja zarówno pracowników, jak i pracodawców;
 2. sporządzenie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy;
 3. przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej  oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy;
 4. zapłata wynagrodzenia za pracę;
 5. bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy;
 6. przywrócenie do pracy;
 7. wydanie i sprostowanie świadectw pracy;
 8. odpowiedzialność pracowników i pracodawcy;
 9. lobbing;
 10. reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku pracy i w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 11. doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,

IV. PRAWA GOSPODARCZEGO,  a w szczególności:

 1. bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych (pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów, pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa (np. przygotowywanie stosownych uchwał organów Spółki oraz innej wymaganej dokumentacji);
 2. negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych, dokonywanie zmian w umowach, statutach spółek,
 3. zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu sądowym (zarówno w trybach uproszczonych, jak i w postępowaniu zwykłym), zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 4. kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności (podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym - mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty, postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności),
 5. opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego.

V.    PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.